Warunki handlowe

  • Home
  • Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY New Era Materials Sp. z o.o.

I. DEFINICJE

1. OWS – oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży.

2. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Dostawcę i Kupującego wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralna część, w tym Ogólne Warunki Sprzedaży.

3. Produkt – oznacza produkt będący przedmiotem sprzedaży w ramach niniejszej Umowy.

4. Dostawca – oznacza New Era Materials Sp z o.o., Komandosów 1/7; 32-085 Modlniczka k. Krakowa.

5. Kupujący – oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny bądź osobę nabywającą Produkty od Dostawcy.

6. Strona, Strony - oznacza Dostawcę, Kupującego lub obie strony.

7. Zamówienie – pisemne zamówienie lub Pierwsze Zamówienie, złożone przez Kupującego, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego zawierające elementy określone w punkcie IV.3 poniżej.

8. Pierwsze Zamówienie – pierwsze zamówienie przesłane przez Kupującego do Dostawcy. Zamówienie to powinno zawierać przynajmniej następujące dane: adres siedziby/miejsca wykonywania działalności gospodarczej Kupującego, NIP Kupującego, nr REGON Kupującego, wyciąg z rejestru przedsiębiorców, jeśli takowy istnieje; dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby/osób podpisanych pod zamówieniem do reprezentowania Kupującego (np. pełnomocnictwo), jeśli istnieją, dokument potwierdzający numer rachunku bankowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze OWS określają zasady dotyczące zawarcia Umowy oraz praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Stron odnośnie wszelkich Umów w zakresie sprzedaży i dostawy Produktu Dostawcy i stanowią integralną część wszystkich Umów.

2. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień OWS okaże się sprzeczne z postanowieniami Umowy, wówczas obowiązujące będą postanowienia Umowy.

3. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień OWS okaże się sprzeczne z dokumentami innymi niż Umowa (np. Ogólne Warunki Kupującego), wówczas pierwszeństwo mają niniejsze OWS.

III. PRODUKTY I CENY

1. Dostawca dostarcza Produkty zgodnie z postanowieniami Umowy, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze użycie.

2. Wszystkie podane ceny są cenami netto, bez VAT. Dostawca naliczy stosowne podatki zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Strony mogą zawrzeć Umowę poprzez:
a) podpisanie umowy sporządzonej w formie pisemnej przez Strony; albo
b) Zamówienie potwierdzone i zaakceptowane przez Dostawcę. Korespondencja dotycząca Zamówienia może się odbywać w formie pisemnej za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub przesyłki pocztowej.

2. Zamówienie nie będzie wiążące dla Dostawcy, o ile nie zostanie przez niego zaakceptowane, przy czym brak odpowiedzi ze strony Dostawcy w żadnym razie nie będzie rozumiany jako przyjęcie Zamówienia.

3. Każde Zamówienie musi zawierać niżej wymienione dane:
a) dane Kupującego, w szczególności, NIP, a także adres i dokładny adres dostawy, jeśli adres dostawy jest inny niż adres siedziby / miejsca wykonywania działalności gospodarczej Kupującego, ponadto, czytelne imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z Dostawcą w sprawie realizacji Umowy,
b) szczegółowe informacje dotyczące zamówionego Produktu (specyfikacja techniczna, ilość, itp.)
c) podpis Kupującego lub podpis osoby/osób upoważnionych do złożenia Zamówienia, preferowana data i warunki dostawy.

4. Umowę uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia przez Dostawcę Zamówienia Kupującego zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi w potwierdzeniu Zamówienia.

V. WARUNKI DOSTAWY

1. Produkty mogą być dostarczone tylko do Kupującego lub jego przedstawiciela wskazanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kupującego.

2. Jeśli Produkty są dostarczane w kontenerach zwrotnych, Kupujący jest zobowiązany do ich zwrotu w czasie przewidzianym na fakturze, potwierdzeniu Zamówienia lub w Umowie. Jeśli kontenery nie zostaną zwrócone w określonym czasie, Strony uznają je wówczas za sprzedane Kupującemu, a Dostawca ma prawo wystawić fakturę VAT na cenę rynkową kontenerów. W takim wypadku Kupujący zapłaci Dostawcy kwotę wskazaną w tej fakturze VAT, w terminie określonym w fakturze VAT.

3. Dostawy będą się odbywać na zasadach INCOTERMS 2010 wskazanych w Umowie, o ile Strony nie postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli nastąpi zmiana warunków dostawy określonych w Umowie, zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w potwierdzeniu Zamówienia Kupującego sporządzonym przez Dostawcę.

4. W przypadku własnego transportu, Kupujący gwarantuje czystość i jakość techniczną środków transportu zgodnie z normami regulującymi transport Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody wynikające z niespełnienia powyższych warunków, jak również Kupujący zwalnia Dostawcę z jakiegokolwiek obowiązku sprawdzania i notyfikowania, że środki transportu Kupującego są nieodpowiednie.

5. Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę w przypadku opóźnień w zapłacie przez Kupującego uzgodnionych a. opłat; b. cen; lub c. kwot, o których mowa w punkcie VI.3 poniżej.

6. Przejście ryzyka następuje na zasadach określonych w punkcie V.3 powyżej.

7. Dostawca może zmienić wcześniej uzgodnione terminy dostaw z przyczyn innych niż siła wyższa, a w szczególności w przypadku zaistnienia trudności logistycznych lub zmniejszenia możliwości przewoźników. W takim przypadku Dostawca niezwłocznie poinformuje Kupującego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia takich przeszkód, określając nowy termin dostawy, który musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od początkowej daty dostawy.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Kupujący upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.

2. Strony oświadczają, że są płatnikami VAT.

3. Jeśli dostawa jest transakcją wewnątrzwspólnotową, zgodnie z definicją zawartą w Artykule 138 Dyrektywy Rady 2006/112/EC z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Kupujący powiadomi o tym Dostawcę, w formie pisemnej przed realizacją dostawy, oraz poinformuje Dostawcę o numerach VAT dla każdej transakcji. W przypadku gdy Dostawca nie zapewnia transportu, Produkt będzie transportowany przez Kupującego lub w jego imieniu do innego Kraju Członkowskiego UE.

W wyżej opisanej sytuacji, Dostawca wystawi fakturę Kupującemu naliczając 0% VAT, a Kupujący przedstawi Dostawcy możliwie jak najszybciej dokumenty potwierdzające, że Produkt został przetransportowany do innego Kraju Członkowskiego UE. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podatek VAT i wszelkie kary należne/uiszczone przez Dostawcę w przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty nie dotrą do Dostawcy na czas lub zawierają błędne, niedokładne bądź mylne dane. Jeśli numeru VAT nie da się zweryfikować na czas w organach skarbowych lub gdy weryfikacja nie jest potwierdzona, dostawa będzie uważana za dostawę krajową, a cena zostanie zwiększona o należny podatek VAT. Jeśli towar jest przewożony przez lub w imieniu Dostawcy, a organy podatkowe nie akceptują dowodu, że Produkt był dostarczony do innego Kraju Członkowskiego UE, wówczas Kupujący zrobi wszystko aby zapewnić Dostawcy dodatkowe informacje i pomóc mu w uzyskaniu akceptacji dowodu.

4. Kupujący dokona płatności kwot należnych/zapłaconych przez Dostawcę zgodnie z punktem VI.3 powyżej (w tym VAT) w terminie wskazanym na fakturze, fakturze korygującej lub nocie księgowej. W przypadku opóźnień Kupującego w uregulowaniu zapłaty, Dostawca potrąci wymienione kwoty z płatności dokonanych przez Kupującego.

5. Faktury będą przesyłane do Kupującego po wysyłce Produktu, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

6. Łączna płatność za Produkt zostanie dokonana w całości na podstawie faktury w ciągu ustalonego terminu od daty jej wystawienia na konto bankowe Dostawcy wskazane na fakturze.

7. Płatność będzie uznana za dokonaną w dniu, w którym należność wpłynie na rachunek bankowy Dostawcy. Jeśli płatność za Produkt nastąpi przed dostawą, płatność będzie traktowana jako zaliczka, która z chwilą dostawy Produktu zostanie zaliczona na poczet płatności za dostarczony Produkt.

8. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w płatnościach, Kupujący uiści odsetki za opóźnienie w wysokości 0,1% łącznej kwoty zaległości za każdy dzień opóźnienia. Odsetki te, jak również inne kwoty, mogą być potrącane z przyszłych płatności Kupującego.

VII.ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Przeniesienie prawa własności do Produktu w żadnym wypadku nie następuje przed dokonaniem pełnej płatności obejmującej w szczególności zapłatę a. opłat, b. cen oraz c. kwot, o których mowa w punkcieVI.3 powyżej. W przypadku nie dokonania płatności przez Kupującego w określonym czasie, Dostawcy przysługuje prawo do żądania zwrotu Produktu w ciągu 3 dni od wystosowania żadzania do Kupującego.

2. Przyjęcie zwrotu Produktu nie stanowi rozwiązania ani unieważnienia Umowy lub któregokolwiek z jej postanowień, o ile nie zostanie to wyraźnie oświadczone na piśmie przez Dostawcę.

3. Jeśli Produkt, w stosunku do którego Dostawca zastrzega prawo własności, jest przetwarzany na inne produkty, prawo własności Dostawcy automatycznie rozciąga się na produkty powstałe w efekcie przetworzenia.

VIII. REKLAMACJE

1. Dostawca gwarantuje jakość sprzedawanych Towarów zgodną z wydanym świadectwem jakości. Kupujący zobowiązany jest natychmiast zbadać ilość i w miarę możliwości jakość otrzymanego Towaru.

2. W przypadku niewłaściwego użycia Towaru, Kupujący traci wszelkie prawa gwarancyjne Towaru.

3. Reklamację co do ilości Towaru, Kupujący zobowiązany jest pisemnie zgłosić Dostawcy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania Towaru, potwierdzając to odpowiednim dokumentem (np. protokół sporządzony z udziałem przewoźnika). O sposobie załatwienia reklamacji Dostawca zawiadomi Kupującego najpóźniej w terminie 21 dni roboczych od daty jej otrzymania.

4. Reklamację z tytułu złej jakości Towaru, Kupujący zobowiązany jest zgłosić pisemnie niezwłocznie po jej wykryciu, nie później niż 30 dni od daty otrzymania towaru, potwierdzając to odpowiednim dokumentem.

5. O sposobie załatwienia reklamacji jakościowej, Dostawca powiadomi Kupującego najpóźniej w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć reklamowane Towary do dyspozycji Dostawcy przez okres co najmniej 21 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Dostawcę reklamacji oraz umożliwić przedstawicielowi Dostawcy dokonanie oględzin i pobranie próbek..

6. Podstawą rozpoznania reklamacji jakościowych są obowiązujące normy, aprobaty, warunki określone w umowie, ewentualnie analiza dokonana przez niezależne laboratorium.

7. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji jakościowych i informowania o sposobie załatwienia reklamacji w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga wykonania dodatkowych badań lub skorzystania z ekspertyz zewnętrznych specjalistycznych podmiotów (np. laboratoriów).

8. Fakt zgłoszenia reklamacji nie daje Kupującemu prawa do wstrzymania się z płatnością za dostarczony Towar.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. O ile umowa nie została zawarta na czas oznaczony, każda ze Stron może rozwiązać Umowę za trzy (3) miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono wypowiedzenie drugiej Stronie.

2. Dostawca może również rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem w przypadku gdy:
a) Kupujący opóźnia się z obowiązkami płatniczymi i opóźnienie to przekracza 14 dni, a Kupujący nie naprawi tej sytuacji w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty od Dostawcy,
b) zgodnie z wiedzą Dostawcy opartą na uzasadnionych podstawach, Kupujący może nie być w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub Umowach.

3. Rozwiązanie Umowy przez Dostawcę w żaden sposób nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za Produkt już dostarczony lub zamówiony.

X. SIŁA WYŻSZA I AWARIE

1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności z tytułu częściowego bądź całkowitego nie wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy gdy jest to spowodowane okolicznościami siły wyższej, a w szczególności: pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi lub inną klęską żywiołową, jak również działaniami wojennymi, konfliktami lokalnymi, zamieszkami, strajkami (za wyjątkiem strajków obejmujących wyłącznie zakład danej Strony), aktami terrorystycznymi, reakcją jądrową lub skażeniem radioaktywnym, zakłóceniami w dostawach surowców, załamaniem produkcji bądź dystrybucji, wprowadzeniem embargo lub innej decyzji władz państwowych bądź lokalnych ograniczających import lub eksport, w przypadku gdy wymienione okoliczności bezpośrednio lub pośrednio wpływają na realizację Umowy. W takiej sytuacji termin realizacji zobowiązań wynikających z Umowy zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej.

2. Strona, która nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań umownych w związku z działaniem siły wyższej prześle niezwłocznie drugiej Stronie pisemne zawiadomienie z wyszczególnieniem początku i przewidywanego zakończenia działania siły wyższej, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia siły wyższej. W przypadku gdy siła wyższa trwa dłużej niż 30 dni, Strony spotkają się celem znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla obydwu Stron.

3. W przypadku jakiejkolwiek awarii w zakładzie Dostawcy, Dostawca wolny będzie od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie wynikającym z awarii.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupującemu nie przysługuje prawo cesji całości lub części swoich praw czy obowiązków wynikających z Umowy na stronę trzecią uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszystkie załączniki, zmiany i uzupełnienia Umowy są ważne jedynie jeśli zostały sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Jeśli którekolwiek z postanowień OWS lub Umowy stanie się, albo okaże się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Zgodnie z treścią niniejszego punktu, jeśli którekolwiek z postanowień OWS lub Umowy stanie się, albo okaże się nieważne, Strony zobowiązują się podjąć w dobrej wierze negocjacje mające na celu zastąpienie nieważnych postanowień nowymi postanowieniami realizującymi możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy oraz pierwotne intencje Stron.

4. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wynikająca z lub związana z Umową w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu Produktu objętego reklamacją, chyba że szkoda jest spowodowana bezpośrednio rażącym niedbalstwem lub winą umyślną Dostawcy. Strony niniejszym wyraźnie wyłączają prawo Kupującego do dochodzenia dodatkowego odszkodowania, obejmującego w szczególności szkody następcze lub pośrednie, utracone korzyści, w tym utratę dochodów lub zysków.

5. Umowa i OWS podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem kraju siedziby Dostawcy. W przypadku gdy kilku Dostawców jest Stroną niniejszej Umowy, zastosowanie ma prawo polskie.

6. Z zastrzeżeniem punktu XI.7 poniżej, wszelkie spory wynikające z lub w związku z Umową bądź OWS będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. W przypadku gdy kilku Dostawców jest Stroną niniejszej Umowy, właściwym będzie sąd w Krakowie (Polska).

7. Ponadto Dostawcy przysługuje prawo wniesienia pozwu przeciwko Kupującemu do sądu właściwego dla siedziby Kupującego.

8. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania do OWS ani Umowy.

9. Dostawca nie gwarantuje jakości ani przydatności Produktu do konkretnego celu.

10. W zakresie w jakim zezwala na to prawo, wszelkie gwarancje i deklaracje co do jakości Produktu niniejszym wyłącza się, chyba że zostały wyraźnie uzgodnione przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Dostawca niniejszym wyraźnie oświadcza, że nie udziela Kupującemu żadnych licencji ani dalszych licencji, ani nie przenosi praw własności intelektualnej dotyczących Produktu. Jeśli Kupujący korzysta z Produktu Dostawcy w celach produkcyjnych lub przetwarzania Produktu na inne produkty, Kupującemu nie przysługuje prawo, bez uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, do używania oznaczeń wyrobów Dostawcy, w szczególności znaków towarowych Dostawcy na powstałych produktach lub opakowaniach bądź jakichkolwiek materiałach reklamowych.

12. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec rewizjom i zmianom przez Dostawcę. Najnowsza wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej Dostawcy: www.neweramaterials.com.

XII. OCHRONA I NIEUJAWNIANIE DANYCH

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów i danych otrzymanych od drugiej Strony w związku z negocjacjami, zawarciem lub realizacją Umowy, niezależnie od formy ich przekazania, nośnika i źródła.

2. W przypadku żądania udostępnienia informacji przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa dana Strona jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinno zostać w miarę możliwości dokonane przed udzieleniem informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz powinno wskazywać zakres żądanych informacji, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji podmiotu żądającego udostępnienia informacji.

4. Na pisemne żądanie Strony, a także z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, druga Strona zobowiązana jest do zwrotu wszelkich materiałów, dokumentów i informacji utrwalających/zawierających informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, lub z nimi związanych, istniejących w jakiejkolwiek formie, razem ze wszelkimi kopiami oraz opracowaniami, autoryzowanymi bądź nie. Strona jest również zobowiązana na żądanie drugiej Strony do przedstawienia na piśmie oświadczenia, iż wszystkie notatki, memoranda, analizy, raporty oraz wszelkie inne dokumenty, w których pojawiają się informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostały zniszczone, pod rygorem uznania, iż informacje te zostały ujawnione osobie nieuprawnionej (podmiotowi nieuprawnionemu). Powyższe nie narusza prawa Strony do zachowania jednej kopii informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, w ścisłej poufności, wyłącznie w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego punktu XII.

5. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności pozostają w mocy przez okres trzech (3) lat od rozwiązania lub wykonania Umowy, chyba że Strony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności uzgodniły inaczej.

XIII. DANE OSOBOWE

1. Każda ze Stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania tejże Strony oraz pracowników tejże Strony, podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

2. W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą będzie można się skontaktować w sprawie procesu przetwarzania danych osobowych, przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony.

3. Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w celu realizacji Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia Umowy.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.