EU Funds

Fundusze Unijne

Informacje ogólne o projekcie nr POIR.01.01.02-00-0131/16

Tytuł projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów Kompozytowych A.S.SET”. W ramach: Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Krótki opis projektu

New Era Materials Sp. z o.o. przed realizacją Projektu „Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET” opracowała nowatorskie rozwiązania dedykowane producentom i odbiorcom elementów kompozytowych, za które otrzymała m.in. prestiżowe wyróżnienie – nagrodę AVK (stowarzyszenia firm z branży kompozytowej) w kategorii najbardziej innowacyjny proces. innowacja polega na tym, że zamiast żywic ciekłych (dwukomponentowych) proponujemy zastosowanie stałej, jednokomponentowej żywicy epoksydowej A.S.SET POWDER. Powyższe umożliwia uproszczenie
i skrócenie procesu technologicznego oraz redukcję niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Rezultatem jest możliwość znacznego obniżenia ceny elementów kompozytowych.

Cele projektu

Podstawowym celem realizacji Projektu jest demonstracja, testowanie i weryfikacja zautomatyzowanej technologii A.S.SET (Adjustable, Simple, ThermoSET) dedykowanej wytwarzaniu komponentów i elementów kompozytowych dla sektora motoryzacyjnego, lotniczego i kolejowego.

W ramach prac rozwojowych Spółka wytworzy instalację demonstracyjną automatycznej technologii produkcji materiałów i elementów kompozytowych A.S.SET, na którą składać się będą 3 główne procesy:

 • produkcja opracowanych wcześniej przez Spółkę stałych żywic epoksydowych A.S.SET POWDER (etap 1)
 • produkcja opracowanych wcześniej przez Spółkę duroplastycznych płyt organicznych A.S.SET SHEET (etap 2)
 • produkcja struktur kompozytowych płaskich i przestrzennych (etap 3)

Planowane efekty

Rezultatem Projektu będzie innowacja procesowa (w ujęciu rynku światowego) dedykowana wytwarzaniu komponentów i el. kompozytowych, na którą składają się:

 • zautomatyzowana, efektywna pod kątem ekonomicznym technologia produkcji stałych żywic epoksydowych A.S.SET POWDER
 • zautomatyzowana technologia produkcji duroplastycznych płyt organicznych A.S.SET SHEET
 • zautomatyzowana technologia produkcji el. kompozytowych płaskich i przestrzennych oraz innowacje produktowe:
 • modyfikowalne A.S.SET POWDER
 • modyfikowalne A.S.SET SHEET oraz tzw. półprepregi (wykorzystujące w procesie produkcji żywice ciekłe)

Planowany rezultat Projektu będzie miał pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Gotowe elementy kompozytowe powstałe przy wykorzystaniu materiału kompozytowego będącego rezultatem Projektu (duroplastyczna płyta organiczna A.S.SET SHEET, w procesie wytworzenia której kluczową rolę odgrywa A.S.SET POWDER) znacznie zmniejszają wagę docelowego produktu, np. pojazdu samochodowego. Zmniejszenie wagi przyczynia się do spadku zużycia paliwa, co finalnie przekłada się na spadek emisji CO2 –wyłącznie dzięki zastosowaniu elementów wyprodukowanych na bazie materiałów kompozytowych. Elementy kompozytowe są niezbędne do produkcji samochodów elektrycznych.

Wskutek realizacji Projektu powstaną rozwiązania prowadzące do zmniejszenia energochłonności oraz skutkujące długofalowymi korzyściami związanymi z wykorzystywaniem materiałów kompozytowych. Ponadto, automatyczna technologia produkcji materiałów i elementów kompozytowych A.S.SET będzie charakteryzowała się zmniejszoną energochłonnością w procesie produkcyjnym,
a także ograniczeniem emisji LZO (m.in. dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania chłodni oraz wysokiej temperatury w procesie powstawania płyt duroplastycznych)

Wartość projektu: 32 904 415,36 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 161 766,14 PLN

Informacje ogólne o projekcie nr POIR.01.01.02-00-0285/16

Tytuł projektu: Zabudowa specjalna nadwozia o podwyższonej trwałości na potrzeby wariantu pojazdu kategorii „L” o podwyższonej mobilności “Triggo”, przeznaczonego do eksploatacji w sieciach wynajmu automatycznego „carsharing” i technologia seryjnej produkcji jej elementów na bazie innowacyjnych żywic epoksydowych A.S.SET.

Krótki opis projektu

Firma Triggo S.A. jest właścicielem praw do konstrukcji innowacyjnego, miejskiego pojazdu gwarantującego skuteczne połączenie bezpieczeństwa użytkowników z wysoką mobilnością i efektywnością przestrzenną. Skala zapotrzebowania ze strony operatorów platform automatycznego wynajmu uzasadnia zastosowanie technologii pozwalających na produkcję seryjną. Polska firma New Era Materials jest autorem i właścicielem praw do składu chemicznego żywic A.S. SET. Materiały te pozwalają na formowanie elementów kompozytowych w technologii wytłaczania.

Cele projektu

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych niezbędnych do opracowania zabudowy specjalnej mikrosamochodu “Triggo” kategorii “L” dedykowanej do eksploatacji w systemach “carsharing” oraz technologii jej seryjnego wytwarzania.

Planowane efekty

Wykorzystanie pojazdów typu “Triggo” ma z punktu widzenia platform automatycznego wynajmu szereg istotnych zalet, m.in. oszczędności przestrzeni przeznaczonej na stacje wynajmu i ładowania, oszczędności energii, czy większą rentowność ekonomiczną w porównaniu do samochodów kategorii “M”. Elektryczny pojazd miejski “Triggo”, który dzięki swej innowacyjnej i nowej w skali świata konstrukcji, po raz pierwszy efektywnie łączy zalety jednośladu w zakresie mobilności i ekonomii użytkowania z zaletami samochodu osobowego w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz komfortu użytkowania.
Dzięki zastosowaniu opatentowanej konstrukcji podwozia o zmiennej geometrii pojazd „Triggo” zajmuje taką samą ilość przestrzeni parkingowej, jak przeciętny motocykl. Również do poruszania się z prędkościami typowymi dla ruchu miejskiego wymaga pasa ruchu takiej samej szerokości jak jednoślad. Z tych cech pojazdu wynikają dla jego użytkowników znaczne oszczędności czasu dotąd traconego w zatorach i podczas poszukiwania miejsca parkingowego. Dla innych użytkowników dróg, w tym dla transportu miejskiego, pojawienie się takiego pojazdu oznacza ułatwienia związane ze zmniejszeniem ryzyka zatorów drogowych i wzrostem dostępności przestrzeni parkingowej.

Wartość projektu: 12 865 664,04 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 8 150 315,98 PLN

Informacje ogólne o projekcie nr POIR.01.01.00-0786/19

Tytuł Projektu: Opracowanie formulacji układów żywicznych i ich optymalizacja dla uzyskania prepregów o ulepszonych właściwościach użytkowych w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt uzyskał najwyższą ilość punktów i tym samym I pozycję w rankingu najbardziej innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w Polsce z branży tworzyw sztucznych w konkursie “Szybka Ścieżka”.

Krótki opis projektu

Od 2013 roku firma New Era Materials wpisuje się w główne nurty rozwojowe technologii wytwarzania prepregów. Celem nowo opracowanego Projektu jest opracowanie innowacyjnych w skali światowej materiałów kompozytowych poprzez materiały preimpregnowane (o nazwie własnej NEMpreg) wytwarzane na bazie modyfikowanych żywic epoksydowych.
Materiały kompozytowe odgrywają coraz ważniejszą rolę i stosowane są obecnie w większości istotnych obszarów gospodarczych. Rosnące zapotrzebowanie na konstrukcje lekkie w takich branżach, jak motoryzacja, sport, budownictwo i inżynieria lądowa, energetyka otwiera nowe możliwości rozwoju.
Wykorzystanie materiałów preimpregnowanych do wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych posiada szereg zalet, w tym doskonałą powtarzalność jakości wytwarzanych z nich produktów. Docelowo kompozyty z wykorzystaniem np.: włókien węglowych charakteryzują się wyższą wytrzymałością i są lżejsze niż standardowe materiały konstrukcyjne, tj. stal czy aluminium.
Fundamentalnym założeniem Projektu, które bezpośrednio przełoży się na nowość jego rezultatów, jest opracowanie rozwiązań kompleksowych, tj. gotowych materiałów preimpregnowanych wzmocnionych włóknami z różnych surowców, charakteryzujących się ulepszonymi właściwościami użytkowymi jednocześnie we wszystkich kluczowych obszarach (adhezji, czasie życia, warunków sieciowania, infiltracji), wytyczających kierunki w rozwoju produktów.

Cele projektu

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnych w skali światowej materiałów kompozytowych w postaci prepregów (materiały preimpregnowane) oraz technologii ich wytwarzania na bazie modyfikowanych układów żywic epoksydowych w trzech grupach:

 1. materiały kompozytowe z wykorzystaniem wzmocnień z włókien węglowych (CFRP),
 2. materiały kompozytowe z wykorzystaniem wzmocnień szklanych (GFRP),
 3. materiały kompozytowe inne (wzmocnienia aramidowe, bazaltowe, naturalne, hybrydowe).

Materiały charakteryzować się będą unikalnymi właściwościami, m.in. pod kątem adhezji, poziomu infiltracji, szybkiego czasu sieciowania, długości i stabilności życia produktu, sztywności.

Planowane efekty

Główny rezultat Projektu – innowacja produktowa opierająca się na materiałach preimpregnowanych – stanowi nowość na rynku europejskim i światowym. Świadczą o tym właściwości i funkcjonalności finalnego produktu, istotnie różniące się pod kątem osiąganych parametrów od dostępnych obecnie rozwiązań. Do głównych cech NEMpregów potwierdzających ich nowatorski charakter należą:

 1. Doskonała adhezja materiałów. W Projekcie, w wyniku zastosowania różnych promotorów i modyfikatorów adhezji, możliwe będzie osiągnięcie doskonałej adhezji materiału, co pozwoli na całkowitą eliminację kleju z procesu produkcji. Produkt końcowy będzie dzięki temu lżejszy i tańszy, a jego wytworzenie – przyjazne dla środowiska 
 2. Szybki czas sieciowania. Dzięki unikalnej, jednokomponentowej żywicy (stanowiącej opatentowany wynalazek Spółki), NEMpregi charakteryzować się będzie szybkim czasem zaprasowywania. Pozwala to na wprowadzenie oszczędności na liniach produkcyjnych.
 3. Długość i stabilność życia produktu. Będzie to możliwe dzięki osiągnięciu stabilności w czasie parametru płynięcia żywicy (ang. „resing flow”). Wskazana właściwość NEMpregu stanowić będzie nowość na rynku, korzystnie wpływając na proces produkcyjny, a przede wszystkim na jakość finalnego produktu.
 4. Łatwość użytkowania prepregu. Stworzony w Projekcie NEMpreg będzie charakteryzował się sztywnością i „suchością”. Ta właściwość użytkowa stanowi niekwestionowaną nowość na rynku – produkt “user-friendly”.
 5. Możliwość automatyzacji procesu. Opracowane w Projekcie NEMpregi będą materiałem o optymalnej sztywności, dzięki czemu możliwe będzie zautomatyzowanie procesu przetwórstwa.
 6. Zwiększony poziom BHP. Stworzone w Projekcie NEMpregi produkowane będą z jednokomponentowej żywicy epoksydowej, co pozwoli na całkowitą eliminację czynników drażniących z procesu. Ponadto, NEMpregi nie będą generowały pyłu po cięciu.
 7. Grube gramatury. Dzięki opracowaniu dedykowanej technologii produkcyjnej do wytwarzania NEMpregów, możliwe będzie oferowanie wachlarza grubych wzmocnień, z zachowaniem pożądanych właściwości użytkowych. Proces przetwórczy będzie krótszy i tańszy dzięki możliwości wykonania kompozytu z minimalnej ilości warstw prepregu.

Stworzone w Projekcie materiały będą wykorzystywały żywicę typu „snap cure”, będą przystosowane zarówno do tanich (prasowanie) jak i standardowych technologii (autoklaw), a niektóre warianty będą dodatkowo uniepalnione. Innowacja produktowa będzie polegać na podniesieniu jakości samego materiału pod kątem jego stosowania oraz jego wartości technologicznej, skutkującej usprawnieniem procesów, między innymi obniżeniem kosztów w obszarze produkcji.

Wartość projektu: 27 034 353,74 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 12 207 932,37 PLN