Polityka prywatności

 • Home
 • Polityka prywatności

Przepisy ogólne

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej http://neweramaterials.com/. Polityka ma charakter informacyjny.
Administratorem Twoich danych osobowych uzyskanych za pomocą strony internetowej http://neweramaterials.com/ jest New Era Materials Sp. z o. o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Komandosów 1/7, 32-085 Modlniczka, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440957, NIP 8522600335.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie wysłane wyłącznie na adresy mail podane na stronie internetowej http://neweramaterials.com/.

Prawa podmiotu danych
1. Przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych:
Masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych.

b) prawo do przenoszenia danych:
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, których możesz od nas żądać to dane, które nam przekazałeś.

c) prawo do poprawiania danych:
Jeżeli posiadamy Twoje nieaktualne, niekompletne lub niepoprawne dane, masz prawo żądać ich poprawienia.

d) prawo do usunięcia danych:
Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Administrator może jednak odmówić realizacji Twojego prawa w takich przypadkach jak:
– toczący się spór sądowy
– kiedy przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach księgowych.

e) prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:
- nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
- jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
- jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,
- jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Zasady realizacji przysługujących Ci praw

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw napisz do nas na adres: New Era Materials sp. z o.o. z siedzibą
w Modlniczce, ul. Komandosów 1/7, 32-085 Modlniczka lub skontaktuj się z Nami na adres mail odo@neweramaterials.com.

Dlaczego będziemy się z Tobą kontaktować?

 • Nasi upoważnieni pracownicy będą mogli używać Twoich danych osobowych w celu odpowiedzi na Twoje pytania.
 • W celu, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać tylko dane, które nam przekażesz, m.in.: adres mail, imię i nazwisko, Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych

1. Pamiętaj, że:

 • Twoje dane osobowe będą udostepnienie sądom oraz innym organom administracji publicznej na każde ich żądanie.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane, w szczególności: Imię i nazwisko, Adres pocztowy.
3. Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom współpracującym z nami w celu udzielenia odpowiedzi m.in. firmom IT.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak stanowi prawo powszechnie obowiązujące.

POLITYKA COOKIES

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych;
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego lub Usługi.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari
 • w przeglądarce Microsoft Edge

6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym.

7. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.

8. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Usługobiorców oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

9. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: https://google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych New Era Materials Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Komandosów 1/7, 32-085 Modlniczka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000440957, NIP 852-260-03-35, REGON 321307000;

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu odpowiedzi na pytania skierowane na adresy poczty elektronicznej ujawnione na stronie internetowej http://neweramaterials.com/,
 • w celu odpowiedzi na pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO jako działanie podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • w celu przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zd. 2 RODO tj. jako działanie podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji procesu sprzedaży (podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z zakresu IT, podmioty świadczące usługi transportowe), Powierzone im dane zostaną przekazane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, przygotowania oferty.

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez okres 6 lat licząc od dnia zakupu.
 • W przypadku przygotowania oferty przez okres 2 (dwóch) lat od dnia ich przekazania.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Jeżeli Pan/Pani chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w ust. 5 powyżej prosimy o kontakt: odo@neweramaterials.com .

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy, przedstawienia oferty.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.