Fundusze Unijne

Informacje ogólne o projekcie

Tytuł projektu: Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów Kompozytowych A.S.SET”.
w ramach: Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Krótki opis projektu

New Era Materials Sp. z o.o. przed realizacją Projektu „Demonstracja autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów kompozytowych A.S.SET” opracowała nowatorskie rozwiązania dedykowane producentom i odbiorcom elementów kompozytowych, za które otrzymała m.in. prestiżowe wyróżnienie – nagrodę AVK (stowarzyszenia firm z branży kompozytowej) w kategorii najbardziej innowacyjny proces. innowacja polega na tym, że zamiast żywic ciekłych (dwukomponentowych) proponujemy zastosowanie stałej, jednokomponentowej żywicy epoksydowej A.S.SET POWDER. Powyższe umożliwia uproszczenie i skrócenie procesu technologicznego oraz redukcję niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Rezultatem jest możliwość znacznego obniżenia ceny elementów kompozytowych.

Cele projektu

Podstawowym celem realizacji Projektu jest demonstracja, testowanie i weryfikacja zautomatyzowanej technologii A.S.SET (Adjustable, Simple, ThermoSET) dedykowanej wytwarzaniu komponentów i elementów kompozytowych dla sektora motoryzacyjnego, lotniczego i kolejowego.

W ramach prac rozwojowych Spółka wytworzy instalację demonstracyjną automatycznej technologii produkcji materiałów i elementów kompozytowych A.S.SET, na którą składać się będą 3 główne procesy:

• produkcja opracowanych wcześniej przez Spółkę stałych żywic epoksydowych A.S.SET POWDER (etap 1)
• produkcja opracowanych wcześniej przez Spółkę duroplastycznych płyt organicznych A.S.SET SHEET (etap 2)
• produkcja struktur kompozytowych płaskich i przestrzennych (etap 3)

Planowane efekty

Rezultatem Projektu będzie innowacja procesowa (w ujęciu rynku światowego) dedykowana wytwarzaniu komponentów i el. kompozytowych, na którą składają się:

• zautomatyzowana, efektywna pod kątem ekonomicznym technologia produkcji stałych żywic epoksydowych A.S.SET POWDER
• zautomatyzowana technologia produkcji duroplastycznych płyt organicznych A.S.SET SHEET
• zautomatyzowana technologia produkcji el. kompozytowych płaskich i przestrzennych oraz innowacje produktowe:
• modyfikowalne A.S.SET POWDER
• modyfikowalne A.S.SET SHEET oraz tzw. półprepregi (wykorzystujące w procesie produkcji żywice ciekłe)

Planowany rezultat Projektu będzie miał pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Gotowe elementy kompozytowe powstałe przy wykorzystaniu materiału kompozytowego będącego rezultatem Projektu (duroplastyczna płyta organiczna A.S.SET SHEET, w procesie wytworzenia której kluczową rolę odgrywa A.S.SET POWDER) znacznie zmniejszają wagę docelowego produktu, np. pojazdu samochodowego. Zmniejszenie wagi przyczynia się do spadku zużycia paliwa, co finalnie przekłada się na spadek emisji CO2 –wyłącznie dzięki zastosowaniu elementów wyprodukowanych na bazie materiałów kompozytowych. Elementy kompozytowe są niezbędne do produkcji samochodów elektrycznych.

Wskutek realizacji Projektu powstaną rozwiązania prowadzące do zmniejszenia energochłonności oraz skutkujące długofalowymi korzyściami związanymi z wykorzystywaniem materiałów kompozytowych. Ponadto, automatyczna technologia produkcji materiałów i elementów kompozytowych A.S.SET będzie charakteryzowała się zmniejszoną energochłonnością w procesie produkcyjnym, a także ograniczeniem emisji LZO (m.in. dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania chłodni oraz wysokiej temperatury w procesie powstawania płyt duroplastycznych)

Wartość projektu: 32 904 415,36 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 13 161 766,14 PLN